0%

ChiliWorkflow

Dobrze zorganizowany system elektronicznego obiegu dokumentów
i automatyzacji procesów biznesowych

be more organised

Zorganizuj pracę
z ChiliWorkflow

Obsługa dokumentów firmowych to codzienność. Ważne aby były one rejestrowane i przetwarzane w sposób sprawny i bezpieczny oraz trafiały do osób zainteresowanych na odpowiednim etapie ich obsługi. System ChiliWorkflow pozwala na pełną ewidencję zróżnicowanych dokumentów firmowych oraz sterowanie ich obsługą poprzez procesy obiegu dokumentów.

Uporządkuj dokumenty

Uporządkowanie procesów ewidencjonowania i archiwizacji dokumentów jest kluczowe dla czynności zw. z poprawnym ich przetwarzaniem w ramach organizacji. Udostępniony w ramach systemu moduł kancelaryjny umożliwia błyskawiczną rejestrację i obsługę pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych. Rozbudowane mechanizmy bezpieczeństwa pozwalają na udostępnianie dokumentów firmowych jedynie uprawnionym osobom na odpowiednim etapie ich obsługi a wbudowany moduł archiwum umożliwia bezpieczną archiwizację dokumentacji.

Zoptymalizuj Procesy biznesowe

Procesowe podejście do ewidencji i przetwarzania dokumentów firmowych jest bardzo skuteczne. Dzięki przyjaznym i intuicyjnym narzędziom modelowania procesów, udostępnianym przez system ChiliWorkflow, można w pełni zwirtualizować obsługę procesów biznesowych w systemie. Mechanizmy sterowania procesami zapewnią poprawność przydzielania zadań odpowiednim osobom na każdym etapie procesu a narzędzia monitoringu i raportowania pozwolą na weryfikację stanu obsługi poszczególnych dokumentów w obiegu.

Przykładowe obszary optymalizacji

 • Obsługa kancelarii i sekretariatów
 • Archiwizacja dokumentów
 • Realizacja wniosków zakupowych
 • Obsługa zamówień publicznych
 • Obsługa zamówień do dostawców
 • Obieg faktur kosztowych
 • Rejestr umów
 • Obsługa wniosków urlopowych i delegacji

CO ZYSKUJESZ
Z CHILIWORKFLOW?

Oszczędność czasu

Dokumentacja firmowa jest ewidencjonowana w uporządkowany sposób a automatyzacja obsługi procesów biznesowych pozwala na pełną kontrolę i monitoring stanu obsługi dokumentów. Nie tracisz już czasu na poszukiwanie informacji.

Szybsze i trafniejsze decyzje

Dzięki dostępowi do firmowych informacji o dowolnej porze, z dowolnego miejsca i urządzenia, możesz podejmować kluczowe decyzje bez zbędnej zwłoki oraz mając pełny obraz sytuacji.

Obniżenie kosztów

Digitalizacja dokumentów i automatyczne sterowanie przydzielanymi zadaniami pozwalają na znaczne obniżenie kosztów obsługi dokumentów oraz na wyeliminowanie wykonywania tych samych prac przez różnych pracowników jednocześnie.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Przepływ informacji w firmie jest pod pełną kontrolą samodzielnie decydujesz o poziomach dostępu do określonych informacji, a zgubione lub zniszczone dokumenty odtwarzasz od ręki.

CO ZYSKUJESZ
Z CHILIWORKFLOW?

Oszczędność czasu

Dokumentacja firmowa jest ewidencjonowana w uporządkowany sposób a automatyzacja obsługi procesów biznesowych pozwala na pełną kontrolę i monitoring stanu obsługi dokumentów. Nie tracisz już czasu na poszukiwanie informacji.

Szybsze i trafniejsze decyzje

Dzięki dostępowi do firmowych informacji o dowolnej porze, z dowolnego miejsca i urządzenia, możesz podejmować kluczowe decyzje bez zbędnej zwłoki oraz mając pełny obraz sytuacji.

Obniżenie kosztów

Digitalizacja dokumentów i automatyczne sterowanie przydzielanymi zadaniami pozwalają na znaczne obniżenie kosztów obsługi dokumentów oraz na wyeliminowanie wykonywania tych samych prac przez różnych pracowników jednocześnie.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Przepływ informacji w firmie jest pod pełną kontrolą samodzielnie decydujesz o poziomach dostępu do określonych informacji, a zgubione lub zniszczone dokumenty odtwarzasz od ręki.

Moduły
systemu

System ChiliWorkflow udostępnia szereg modułów funkcjonalnych umożliwiających pełną obsługę dokumentacji firmowej
– od momentu rejestracji, poprzez procesową obsługę aż do uporządkowanej archiwizacji. ChiliWorkflow jest systemem w pełni skalowalnym.
Zestaw modułów oraz sposób ich konfiguracji dobieramy indywidualnie dla każdego wdrożenia.

Kancelaria

Zadbaj o sprawny przepływ informacji
w newralgicznym miejscu

Kancelaria to punkt styku firmy ze światem zewnętrznym. Od efektywności jej pracy zależy poprawność ewidencji i obsługi rejestrowanych dokumentów. Moduł Kancelaria pozwala na pełną obsługę korespondencji. Organizuje przyjmowanie dokumentów zewnętrznych oraz ich dystrybucję do adresatów. Odpowiada za przepływ informacji w ramach komunikacji wewnętrznej, a także za wysyłkę dokumentów na zewnątrz.

Kancelaria

 • Pełna ewidencja korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.
 • Możliwość dekretacji pism do wielu jednostek organizacyjnych i osób jednocześnie.
 • Obsługa powiadomień o potrzebie przyjęcia korespondencji w celu jej obsługi.
 • Prekonfigurowane ścieżki dekretacji gwarantujące określony bieg korespondencji w zależności od jej typu.
 • Oznaczanie i identyfikacja korespondencji kodami kreskowymi z możliwością wyszukiwania.
 • Obsługa wysyłki korespondencji na poziomie ewidencji kosztów usług pocztowych, ewidencji zwrotów przesyłek, generowania Pocztowej Książki Nadawczej.

Obieg Dokumentów

Kontroluj przepływ informacji

Moduł „Obieg dokumentów” pełni rolę przewodnika dla procedur obowiązujących w organizacji. Po pierwsze, sprawuje pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów w firmie lub instytucji. Po drugie, steruje przydzielaniem zadań odpowiednim osobom oraz monitoruje ich wykonanie.

Obieg Dokumentów

 • Kontrola obiegu dokumentów zgodnie z wzorem określonym przez model procesu.
 • Wsparcie pracy grupowej.
 • Określanie zakresu wymienianych i przekazywanych informacji.
 • Określanie ról i uprawnień osób oraz grup osób uczestniczących w danym procesie.
 • Sterowanie przepływem informacji.
 • Agregowanie wszystkich danych niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji.

Centralny rejestr
dokumentów

Przechowuj wszystkie informacje w jednym miejscu

Moduł „Centralny rejestr dokumentów” pełni rolę głównego repozytorium czyli miejsca gdzie gromadzone są wszystkie dokumenty. Wprowadza ład i porządek w organizacji poprzez możliwość kategoryzacji i zarządzania uprawnieniami dostępu do niezbędnych informacji wraz z opcjami zaawansowanego wyszukiwania.

Centralny rejestr dokumentów

 • Ewidencja dokumentów w podziale na dowolne kategorie.
 • Łatwe wyszukiwanie i filtrowanie dokumentów.
 • Zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych dokumentów.
 • Obsługa wersji.
 • Dostęp do informacji o źródle pochodzenia i procesie opracowania.

Archiwum

Zapewnij bezpieczny i kontrolowany dostęp do informacji archiwalnych

Moduł „Archiwum” służy do pełnej obsługi dokumentów przechowywanych w Archiwum Zakładowym.Ewidencja udostępnień, wypozyczeń i brakowania akt. Lokalizowanie wersji papierowej.

Archiwum

 • Archiwizacja, przechowywanie i ewidencja dokumentów elektronicznych.
 • Szybkie wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów.
 • Śledzenie oryginałów.
 • Kontrola dostępu.
 • Sprawne przekazywanie dokumentów do Archiwum Państwowego.

Modeler procesów

Uporządkuj procesy biznesowe

„Modeler procesów” to efektywne narzędzie, które pozwala na odzwierciedlenie w systemie informatycznym logiki procesów biznesowych zachodzących w organizacji. Pozwala na samodzielne modelowanie ścieżek obiegu dokumentów i rytmu pracy zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Modeler procesów

 • Graficzne projektowanie procesów i ścieżek akceptacji zarówno na poziomie modelowania biznesowego zgodnego z notacją BPMN (Business Process Modeling Notation) jaki i warstwy programistycznej.
 • Możliwość wykorzystania predefiniowanych i dedykowanych operacji.
 • Orkiestracja danych pochodzących z integracji.
 • Definiowanie własnych warunków dla punktów decyzyjnych w oparciu o informacje zgormadzone w procesie.
 • Zarządzanie ekranami formularzy dla użytkowników.

Edytor
klas dokumentów

Zarządzaj klasami dokumentów

Moduł „Edytor klas dokumentów” służy do samodzielnego odwzorowywania rzeczywistych dokumentów na ich reprezentację systemową. Zapewnia możliwość definiowania typów oraz atrybutów dokumentów.. Pozwala na tworzenie i konfigurację rejestrów danych przechowywanych w systemie.

Edytor
klas dokumentów

 • Definiowanie metadanych dokumentu wraz określeniem typu, opisu i metod walidacji.
 • Zarządzanie definicjami słowników, które są wykorzystywane do generowania dokumentów.
 • Obsługa szablonów.
 • Wersjonowanie klas dokumentów.
 • Eksportowanie zdefiniowanych klas dokumentów do standardowych formatów (np. XML).

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa zakupów publicznych

Moduł "Zamówienia Publiczne" w powiązaniu z procesami workflow organizującymi ścieżki akceptacji takich obiektów jak plany zamówień publicznych, wnioski zakupowe, postępowania, realizuje czynności związane z pełną obsługą zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne

 • Rejestracja planu zamówień publicznych na dany rok z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i grup asortymentowych (kodów CPV) wraz z procesową akceptacją planu zamówień publicznych.
 • Procesowa obsługa zamówień publicznych.
 • Definiowanie parametrów postępowań publicznych: specyfikacji, terminarza, kryteriów wyboru ofert, punktacji, części postępowań itp.
 • Obsuga pełnej ewidencji dokumentacji zw. z postępowaniami zamówień publicznych na każdym ich etapie - zapytań oferentów, odpowiedzi, ofert, odwołań komunikatów.
 • Obsługa realizacji umów i zamówień sukcesywnych.
 • Podgląd stanu realizacji umowy wynikającej z postępowania. Podgląd realizacji rocznego planu zamówień publicznych.
 • Możliwość integracji z zew. systemami (np. klasy ERP) w zakresie rejestracji umów i zamówień oraz wymiany danych dot. późniejszej ich realizacji.

Upoważnienia / Zastępstwa

Możliwość definiowania upoważnień (czasowych lub stałych) oraz zastępstw (wynikających z mapy upoważnień lub powodowanych innymi czynnikami losowymi).

Upoważnienia / Zastępstwa

Zarządzaj delegowaniem uprawnień w oparciu o predefiniowane szablony.

Jednostki organizacyjne

Możliwość zarządzania strukturą organizacyjną i relacjami służbowymi obowiązującymi w firmie.

Jednostki organizacyjne

Odzwierciedlaj stan rzeczywisty w zapisach systemowych.

Ogłoszenia

Generowanie i monitoring ogłoszeń systemowych dla wskazanych użytkowników (komunikacja wewnętrzna).

Ogłoszenia

Korzystaj ze skrzynki nadawczo-odbiorczej z wbudowaną opcją potwierdzenia przeczytania przez odbiorcę.

Rejestr
kontrahentów

Zarządzanie bazą kontrahentów i dostawców.

Rejestr
kontrahentów

Definiuj nowych lub zarządzaj synchronizacją z systemów zew.

API

Udostępnianie danych oraz integracja z zewnętrznymi systemami.

API

Możliwość definiowania w systemie zastępstw (wynikających z mapy upoważnień lub powodowanych innymi czynnikami

RÓŻNE OBLICZA
CHILIWORKFLOW

Korzystając z doświadczenia zdobytego przy realizacji wielu projektów dla Klientów z różnych branż,
opracowaliśmy wersje systemu wyprofilowane pod konkretne dziedziny.
Wiemy, że każda z dziedzin rządzi sie swoimi prawami i chcemy aby dostarczany produkt możliwie jak
najpełniej odpowiadał na Twoje potrzeby i oczekiwania.

System workflow dla edukacji EDU

ChiliWorkflow dla edukacji

Wersja systemu dedykowana dla sektora edukacyjnego - szkół i uczelni wyższych. Bazując na doświadczeniach wielu wdrożeń systemu obiegu dokumentów w uczelniach wyższych, opracowaliśmy system dopasowany do potrzeb sektora edukacyjnego. Składa się on z modułów i procesów w wersjach dedykowanych dla edukacji. W ramach wdrożeń system integrowany jest również z innymi systemami uczelnianymi np. do obsługi studentów.

System ChiliWorkflow EDU obsługuje dokumenty i procesy w wielu wyższych uczelniach, np.:

 • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • AWF w Poznaniu
 • Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Przykładowa konfiguracja:

Dedykowane moduły funkcjonalne:

 • E-learning - narzędzia samodzielnego definiowania różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i ćwiczeń wraz z możliwością ich wykonania w trybie online
 • Obsługa wydawnictw uczelnianych
 • Obsługa ankiet pracowniczych i studenckich
 • Integracja z USOS

Standardowe moduły administracyjne:

 • Kancelaria
 • Rejestr dokumentów (np. umów, zamówień)
 • Obieg dokumentów
 • Modeler procesów
 • Zamówienia publiczne
 • Obsługa archiwum zakładowego
 • Integracja z E-PUAP
 • Zobacz inne, standardowe moduły

Przykładowe procesy:

 • Wsparcie dla procesów dydaktycznych
 • Obsługa otwarcia nowych kierunków studiów
 • Wsparcie dla procesów rekrutacji i obsługi kandydatów
 • Procesy obsługi studentów

Standardowe procesy administracyjne:

 • Obsługa zamówień: wnioski o zapotrzebowanie, generowanie planów zakupowych, obsługa zamówień publicznych
 • Obieg faktur kosztowych
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: wnioski o zawarcie umowy i rozliczenie
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Obsługa wniosków i rozliczenia delegacji
System workflow dla instytutów INST

ChiliWorkflow dla instytutów

Wersja systemu nakierowana na wsparcie procesów charakterystycznych dla pracy instytutów. Oprócz standardowych narzędzi obsługi adminitracyjnej typu kancelaria, ewidencja i archiwizacja dokumentów, wsparcie zamówień publicznych czy obieg dokumentów zakupu, ta wersja systemu oferuje szereg funkcjonalności zw. z obsługą specjalizacji instytutów takich jak obsługa laboratoriów, prac naukowo-badawczych czy procesów certyfikacji.

Wybrane wdrożenia systemu ChiliWorkflow INST dla instytutów:

 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Instytut Transportu Samochodowego

Przykładowa konfiguracja:

Dedykowane moduły funkcjonalne:

 • Obsługa badań naukowych z pełną ewidencją dokumentacji badawczej
 • Obsługa laboratoriów
 • Rejestr zleceń badawczych
 • Obsługa procesów certyfikacji

Standardowe moduły administracyjne:

 • Kancelaria
 • Rejestr dokumentów (np. umów, zamówień)
 • Obieg dokumentów
 • Modeler procesów
 • Zamówienia publiczne
 • Obsługa archiwum zakładowego
 • Zobacz inne, standardowe moduły

Przykładowe procesy:

 • Ewidencja i obsługa zleceń badawczych
 • Obsługa procesów badawczo-rozwojowych
 • Procesy obsługi pracy laboratoriów, ewidencja wyników badań
 • Kontrola i zarządzanie jakością

Standardowe procesy administracyjne:

 • Obsługa zamówień: wnioski o zapotrzebowanie, generowanie planów zakupowych, obsługa zamówień publicznych
 • Obieg faktur kosztowych
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: wnioski o zawarcie umowy i rozliczenie
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Obsługa wniosków i rozliczenia delegacji
System workflow dla firmCOM

ChiliWorkflow dla firm komercyjnych

Wersja systemu dedykowana dla firm komercyjnych z różnych branż. Wiemy, że każda firma ma swój wypracowany i sprawdzony model działania a system informatyczny powinien go wspierać i dawać możliwość optymalizacji. System ChiliWorkflow jest na tyle elastyczny, że umożliwia realizację najbardziej zindywidualizowanych potrzeb.

ChiliWorkflow COM realizuje obsługę dokumentów i procesów w wielu firmach z różnych branż, np.:

 • Black Red White S.A.
 • Veolia S.A.
 • Danone S.A.
 • Voigt Sp. z o.o.

Obsługa dedykowanych procesów biznesowych:

 • Obsługa procesów produkcji i wytwarzania towarów i usług
 • Obsługa procesów zw. z logistyką towarów i usług
 • Obsługa procesów kadrowych, np: rekrutacja i angaż nowych pracowników, urlopy, delegacje, obsługa zakończenia współpracy
 • Obsługa kancelarii i sekretariatów - procesy przyjęcia, obiegu i wysyłki pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych
 • Obsługa procesów administracyjnych - obieg wniosków o zapotrzebowanie, zamówień, faktur zakupu

Lubimy ciastka. Używamy ich też na naszej stronie.
Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookie.